Hoe wijzig je de achternaam van je kind(eren)?

Na een scheiding kan het voorkomen dat je de achternaam van je kind graag wilt wijzigen. Er is een strenge regelgeving omtrent naamswijzigingen van kinderen, om ervoor te zorgen dat dit om de juiste redenen gebeurt. Het is daarom ook raadzaam om hier een gesprek over te voeren met je kind, zeker wanneer je kind de naamswijziging bewust meemaakt.

 

De wettelijke vertegenwoordiger

De achternaam van een minderjarig kind kan alleen worden gewijzigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Na een scheiding kan het zijn dat beide ouders nog steeds het ouderlijk gezag hebben, of dat dit bij één ouder is komen te liggen. Het is dus belangrijk om allereerst zeker te weten of je alleen de wettelijke vertegenwoordiger bent of dat je het ouderlijk gezag deelt met je ex-partner.

 

Aanvraag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

De aanvraag voor een naamswijziging wordt gedaan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis). Via de website van Justis kun je het aanvraagformulier ‘naamswijziging en naamsvaststelling’ downloaden. Op dit formulier moet alle informatie over de aanvraag worden vermeld. Afhankelijk van de situatie kies je de juiste letter- en cijfercombinatie die jouw situatie aanduiden. Op het formulier moet ook een uitleg worden gegeven over de motivatie achter de naamswijziging.

Wanneer je de achternaam van een minderjarig kind wilt wijzigen valt je verzoek binnen categorie A. De situatie die vallen binnen categorie A zijn de volgende:

  • A1: Je verandert de achternaam van een kind in de achternaam van een andere ouder/verzorger
  • A2: De kinderen in één gezin hebben verschillende achternamen. Je verandert de achternamen zodat alle kinderen in het gezin dezelfde achternaam hebben.
  • A3: Het kind heeft meerdere nationaliteiten en heeft daardoor een andere achternaam gekregen. Je verandert de achternaam naar de achternaam die in het andere land zou zijn verkregen.

De nieuwe achternaam van het kind mag je eigen achternaam zijn, of de achternaam van je nieuwe partner. Je moet hierbij de verzorgingstermijn in acht nemen, om aan te kunnen tonen dat de naamswijziging gegrond is. Een pleegouder kan de naam van een kind alleen veranderen in zijn eigen achternaam.

De aanvraag kan schriftelijk worden ingediend of digitaal via de website van Justis. Naast de aanvraag via het ‘naamswijziging en naamsvaststelling’ moeten er nog enkele stukken worden meegestuurd. Voor de situatie A1, A2 en A3 zijn dit:

  • Een recentelijk afgegeven afschrift van de geboorteakte van het kind voor wie naamswijziging wordt aangevraagd. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager(s)
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de minderjarige voor wie een naamswijziging wordt aangevraagd.
  • Een Instemmingsverklaring van degene van wie de achternaam wordt
    gevraagd. Dit kan de ouder, pleegouder, of nieuwe partner zijn. Daarnaast is er een kopie van een paspoort of identiteitsbewijs geëist.

Is je kind ouder dan 12? Dan moet hij of zij het ook eens zijn met de wijziging én de nieuwe achternaam. In dit geval moet er een extra formulier worden ingevuld waarop je kind aangeeft akkoord te gaan met de nieuwe naam. De ‘verklaring instemming minderjarige’ vind je ook op de website van Justis. Deze verklaring moet mee worden gestuurd bij het indienen van de aanvraag.

 

De kosten voor de naamswijziging

Er zijn ook kosten verbonden aan een naamswijziging. De kosten voor de aanvraag van een achternaamswijziging 835 euro. Wil je de achternaam van meerdere kinderen wijzigen? Dan verschillen de kosten. Deze kosten moeten vooraf worden voldaan en worden ook in rekening gebracht als de aanvraag wordt afgekeurd. Het aanvragen van een naamswijziging moet daarom nauwkeurig gebeuren. Zorg ervoor dat de aanvraag compleet is en alle documenten zijn meegestuurd. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat alle kosten zijn voldaan.

 

Onderzoek naar de situatie

Wanneer de aanvraag in behandeling is genomen wordt er een onderzoek ingesteld naar de situatie. Hierbij wordt er gecontroleerd of alle opgegeven gegevens correct zijn. Het kan hierbij zijn dat belanghebbenden worden gehoord.

 

De beslistermijn

De beslissing wordt binnen 20 weken bekend gemaakt. Is de aanvraag goedgekeurd, dan moet je nog 6 weken wachten tot de wijzigingen worden doorgevoerd. De andere ouder kan namelijk binnen deze 6 weken bezwaar aantekenen.

Is de aanvraag afgekeurd en ben je het niet eens met de beslissing van Justis? Dan kun je tot 6 weken na de beslissing een bezwaar indienen. Ook belanghebbenden mogen een beroep of bezwaar indienen. Vervolgens wordt de aanvraag nogmaals bekeken door het ministerie.

Hebben jullie minderjarige kinderen? Onze scheidingsprofs hebben veel ervaring met scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn. Bekijk hier ‘Scheiden en kinderen‘.