Een scheiding is een ingrijpende beslissing met veel gevolgen. Er moeten afspraken gemaakt worden over de kinderen, de alimentatie, het huis de financiën en jullie bezittingen. Kortom, niets blijft als het was. Wat veel mensen in de afwikkeling van hun scheiding nog wel eens over het hoofd zien, is het pensioen dat jullie opgebouwd hebben tijdens het huwelijk. Ook dit moet namelijk verdeeld worden. In deze blog gaan we er meer over vertellen en daarnaast doen we uit de doeken wat er de komende jaren gaat veranderen op dit gebied.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS)

Sinds 1 mei 1995 kennen we in Nederland de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Volgens deze wet hebben beide partners recht op de helft van de ouderdomspensioenen die tijdens het huwelijk of tijdens het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. Dit heet pensioenverevening. Pensioenverevening komt er in het kort op neer dat op het moment dat jouw ex-partner met pensioen gaat, jij de helft ontvangt van zijn/haar tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Jouw ex-partner ontvangt, vanaf het moment dat jij met pensioen gaat, de helft van jouw, tijdens het huwelijk opgebouwde, pensioen.

Door de huidige Wet VPS blijven veel ex-partners na de scheiding toch nog financieel met elkaar verbonden. Daarnaast is de huidige wet erg ingewikkeld. Daarom is er in september 2019 een voorstel naar de tweede kamer gestuurd om deze wet en dus de verdeling te gaan vereenvoudigen.

Wat houdt de nieuwe wet in en wanneer gaat deze in?

Zoals aangegeven gaat er de komende jaren op het gebied van pensioenen bij scheiding nogal wat veranderen. De oude wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) gaat namelijk op de schop. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet, genaamd Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS), ingaat in januari 2027. In de WPS is conversie het uitgangspunt. Conversie wil zeggen dat de door jou opgebouwde oudedagvoorziening wordt gesplitst in een zelfstandig pensioen voor jou en een zelfstandig pensioen voor jouw ex-partner. Het verschil met pensioenverevening is dat je het pensioen van je ex-partner ontvangt op het moment dat jijzelf met pensioen gaat en niet op het moment dat jouw ex-partner met pensioen gaat. Voor jouw ex-partner geldt hetzelfde.

Wat gaat er verder nog veranderen met het ingaan van deze wet?

In hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste aanpassingen in het wetsvoorstel:

  • De ex-partner is voor de uitbetaling van het pensioen niet langer afhankelijk van het in leven zijn van de verdelingsplichtige partner;
  • In de nieuwe situatie hebben beide ex-partners recht op de helft van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De periode van opbouw voor het huwelijk komt dus te vervallen;
  • Beide partners kunnen een eigen financiële planning maken op basis van het eigen resterende en nog op te bouwen pensioen én het definitief toebedeelde pensioen van de ex-partner;
  • Als je het met deze nieuwe regels eens bent, dan hoef je verder niets meer te doen. Nu moet je nog binnen 2 jaar na de scheiding je pensioenuitvoerder op de hoogte brengen van je scheiding. Dit is in de nieuwe situatie niet meer nodig;
  • Het blijft mogelijk om samen afwijkende afspraken te maken. Deze afspraken worden dan in het echtscheidingsconvenant opgenomen. Bij afwijkende afspraken zijn de partners wel verplicht om deze binnen 6 maanden na de scheiding door te geven aan de pensioenuitvoerder(s).

De nieuwe wet zorgt er dus voor dat de wederzijdse afhankelijkheid van de ex-partners qua pensioen wordt beëindigd. Beide partners weten exact waar zij aan toe zijn.

De wet bedrag ineens

Wie dacht dat de veranderingen hiermee klaar waren heeft het mis. Per 1 juli 2023 wordt namelijk de wet bedrag ineens van toepassing. De wet bedrag ineens is een regeling waarbij je 10% van je ouderdomspensioen ineens kunt laten uitkeren. Dit is voor deelnemers die op of na 1 juli 2023 met pensioen gaan. Zijn jullie gescheiden onder de wet Verevening Pensioen bij Scheiding (WVPS) en de pensioengerechtigde partner kiest om het pensioen voor 10% in eens uit te laten keren dan krijgt de ex-partner ook ineens de helft van dit bedrag. Dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van mogelijke uitkeringen van toeslagen. Denk aan huur- en zorgtoeslag. Immers hoe meer inkomen je hebt, hoe minder toeslag je krijgt en ook terugbetalen is niet uitgesloten. Je kunt natuurlijk besluiten om dit bedrag op een spaarrekening te zetten omdat je het bijvoorbeeld nu niet nodig hebt. Dan kan het zijn dat er bij de volgende belastingaangifte meer vermogensrendementsbelasting betaald moet worden. Tot slot kan het zijn dat er uiteindelijk minder ouderdomspensioen uitgekeerd gaat worden.

Er zitten dus (met name aan de wet bedrag ineens) nogal wat haken en ogen. Heb je hulp nodig bij pensioen en scheiden? Neem dan contact op met onze Scheidingsprofs.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.