Het vaststellen van de hoogte van de alimentatie tijdens een “gewone” echtscheidingsprocedure vormt vaak al een lastige opgave. Als je een eigen onderneming hebt, of je ex-partner is zelfstandig ondernemer, wordt deze berekening nog complexer. Het is immers lang niet altijd duidelijk wat de draagkracht van de ondernemer als onderhoudsplichtige is. Je leest er in dit artikel alles over.

 

Belangrijkste doelstelling van de alimentatieverplichting

Alimentatie is een term die betrekking heeft op de verplichte bijdrage die een van de scheidende partners moet afdragen aan zijn of haar ex-partner als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud of de kosten die betrekking hebben op het onderhouden van eventuele gezamenlijke (minderjarige) kinderen. Hiermee wordt voorkomen dat er een onacceptabele grote financiële ruimte ontstaat tussen de twee partijen waarbij een van de partijen zichzelf niet in onderhoud kan voorzien.

 

Factoren die bij het vaststellen van het alimentatiebedrag een rol spelen

Bij het vaststellen van het alimentatiebedrag (de alimentatieberekening), spelen twee factoren een belangrijke rol namelijk de draagkracht van de onderhoudsplichtige (de persoon die alimentatie moet betalen) en behoefte van de onderhoudsgerechtigde (de persoon die het alimentatiebedrag ontvangt). Dit bedrag wordt op het moment van scheiden vastgesteld en is een vast bedrag, zolang er géén significante veranderingen plaatsvinden in de financiële situatie van een van de beide partijen. Dit zal niet zo snel het geval zijn als de scheidende partners een loondienstbetrekking hebben. In de meeste gevallen wordt er dan gewerkt op basis van een vast salaris. Dit is vaak anders als er sprake is van een eigen ondernemerschap. In dat geval vormt de hoogte van het inkomen lang niet altijd een zekerheid.

 

Draagkracht van een ondernemer bepalen

Als de hoogte van de alimentatie moet worden vastgesteld, zal de draagkracht van de ondernemer hierbij een rol spelen. Dit is niet eenvoudig te bepalen omdat de winst van een onderneming zeer aan verandering onderhevig kan zijn. Daarnaast wordt de draagkracht van een ondernemer niet alleen bepaald met het oog op de behoefte en de draagkracht van de betrokkenen maar er wordt hierbij ook voorkomen dat de voortgang van de onderneming niet in gevaar wordt gebracht.
De daadkracht van de ondernemer wordt bepaald op basis van de cijfers van de laatste drie jaren. Het bedrag zal worden vastgesteld op basis van onder andere de definitieve jaarstukken (inclusief de balans en winst- en verliesrekening), kasstroomoverzichten, belastingaangiften en- aanslagen en jaarstukken en (liquiditeit) prognoses.

 

Alimentatieberekening directeur-grootaandeelhouder (DGA)

De alimentatieberekening van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is nog ingewikkelder. Dit komt omdat deze ondernemer zelf zijn of haar salaris vast kan stellen en ook nog eens dividend kan ontvangen. Een andere factor waar rekening mee gehouden moet worden zijn opnames in rekening-courant met de vennootschap. Voor de alimentatieberekening van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet een ingewikkelde formule worden toegepast om vast te stellen wat een reële verdiencapaciteit van de ondernemer is. Dit is de voornaamste reden dat scheidende stellen deze berekening graag aan gespecialiseerde instanties overlaten als de alimentatie voor ondernemers berekend moet worden.

 

Alimentatie verhogen of verlagen

Als ondernemer wordt er dus een inkomensrisico gelopen. De winsten van veel bedrijven groeien als de economie aantrekt. In tijden van recessie kan een bedrijf door negatieve marktomstandigheden in zwaar weer terecht komen. In beide situaties kan de wens om het alimentatiebedrag aan te passen actueel worden. Je bent als er als gescheiden partners vrij in om hierover onderlinge afspraken te maken maar als jullie verwachten dat dit een groot struikelblok vormt kunnen jullie hiervoor ook gebruik maken van de ondersteuning van de Scheidingsprofs. Zowel bij een online scheiding als bij een echtscheiding onder begeleiding van een mediator kunnen onze Scheidingsprofs helpen wanneer je ondernemer bent.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.