Kinderen

Meer weten over scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Kinderen die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders, komen in een lastige situatie terecht. Zij kunnen zich schuldig voelen, verdrietig, of juist boos en opstandig reageren. Ook kan het voor kinderen lastig zijn om over de situatie te praten. Het is dan ook belangrijk dat er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt wanneer er kinderen bij een scheiding zijn betrokken.

Het ouderschapsplan

Ouders van minderjarige kinderen zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij gaan scheiden. Ook bij een geregistreerd partnerschap, bij samenwonende ouders met gezamenlijk gezag en bij een scheiding van tafel en bed is dit verplicht.

Door een ouderschapsplan op te stellen, moeten ouders al tijdens het scheidingstraject nadenken over hoe de zorg voor de kinderen na de scheiding verdeeld wordt over beide ouders. Denk hierbij aan het maken van afspraken over onderwerpen als:

 • Dagelijkse zorg
 • School
 • Vakanties
 • Verjaardagen en feestdagen
 • Medische zorg
 • Sport
 • Financiële kwesties
 • Halen en brengen
 • Communicatie

Ouders mogen zelf bepalen wat zij belangrijk vinden en waarover zij afspraken willen maken. Toch zijn er wel een paar onderwerpen waarvan wettelijk is bepaald dat afspraken hierover moeten worden opgenomen in het ouderschapsplan. Dit zijn:

 • Afspraken over de zorg en opvoeding.
 • Afspraken over de omgang met de kinderen.
 • Afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Als je kinderen oud genoeg zijn, is het slim om ze te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Het gaat immers over hun leven na de scheiding. Ook kun je een deskundig adviseur inschakelen die jou en je partner helpt met het maken van een ouderschapsplan. Op die manier weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet en dat alle belangrijke afspraken erin opgenomen worden.

Het ouderlijk gezag

Als je tijdens je huwelijk of je geregistreerd partnerschap kinderen krijgt, hebben zowel jij als je partner automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag over jullie kinderen. Ook na de scheiding blijft dit gezamenlijk gezag van kracht. Dit betekent dat jullie allebei verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en de verzorging van jullie kind(eren) en dat jullie allebei een onderhoudsplicht hebben. Deze onderhoudsplicht geldt totdat je kind 21 jaar is geworden. Het ouderlijk gezag eindigt op de achttiende verjaardag van je kind.

Wanneer het gezag aan één van de ouders moet worden toegewezen, verloopt dit via de rechter. Die bepaalt namelijk per kind wie van de ouders het ouderlijk gezag krijgt. Kinderen van 12 jaar en ouder moet om hun mening hierin gevraagd worden, maar zij zijn niet verplicht om hier op in te gaan.

Het omgangsrecht

Beide ouders hebben na de scheiding het recht om hun kinderen te blijven zien. Dit geldt ook wanneer het ouderlijk gezag aan slechts één van de ouders is toegekend. Wel zijn jullie verantwoordelijk om zelf afspraken te maken over een omgangsregeling. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Een ouder kan – met of zonder ouderlijk gezag – het omgangsrecht alleen (tijdelijk) verliezen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) mishandeling of misbruik.

Het co-ouderschap

Steeds meer gescheiden ouders kiezen voor het co-ouderschap. Hierbij worden de opvoedings- en zorgtaken gelijkwaardig verdeeld over beide ouders: zij zien hun kinderen allebei ongeveer even vaak, de kinderen beschouwen beide woningen als hun thuis en allebei de ouders zijn betrokken bij het dagelijks leven van hun kinderen. Kiezen jullie voor het co-ouderschap, dan moet je dit vastleggen in het ouderschapsplan.

In de praktijk blijkt dat co-ouderschap alleen mogelijk is wanneer de ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen. Bovendien moeten zij er geen problemen mee hebben om elkaar nog regelmatig te zien en te spreken. Ook is het gewenst dat de ouders gezamenlijk gezag hebben.

Alle afspraken voor het co-ouderschap, zoals wie wat regelt, wie welke kosten betaalt en wanneer de kinderen bij welke ouder zijn, kun je vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Op die manier zijn jullie verplicht om je aan de regelingen te houden.

Het welzijn van je kind

Een scheiding zet de wereld van je kind vaak helemaal op zijn kop. Dingen die zo vanzelfsprekend leken, komen ineens tot een einde en je kind moet eraan wennen dat zijn ouders niet meer bij elkaar zijn. Het is dan ook van het grootste belang, dat jullie als ouders de scheiding zo goed mogelijk regelen – dit heeft immers een rechtstreeks effect op het welzijn van je kind.

In 80 procent van de gevallen gaat een kind na de scheiding bij de moeder wonen. 15 procent van de kinderen valt onder co-ouderschap en 5 procent van de kinderen komt bij de vader te wonen. Waar jullie ook voor kiezen, zorg er in ieder geval voor dat je je nooit negatief uitlaat over je ex-partner; de vader of moeder van je kind. Dit brengt je kind namelijk in een loyaliteitsconflict en het kan zelfs leiden tot het Parental Alienation Syndrom (PAS). Oftewel: ouderverstoting.

Bij ouderverstoting zal een kind één van de ouders stelselmatig af gaan wijzen. Dit wordt veroorzaakt doordat de ene ouder zich zo vaak en zo negatief uitlaat over de andere ouder, dat het kind daadwerkelijk gaat geloven dat de andere ouder slecht is. Hierdoor zal het kind de betreffende ouder niet meer willen zien. Dit is uiteraard uitermate schadelijk voor zowel het kind als de getroffen ouder.

Ook al kun je je ex na de scheiding niet meer luchten of zien, omwille van je kind moet je er altijd naar streven om je positief – of op zijn minst neutraal – uit te laten over zijn vader of moeder. Het laatste wat je immers wilt, is je kind kwetsen en verdriet doen.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag !!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
 • de kosten van de kinderen
 • partneralimentatie
 • verdeling van het vermogen
 • verevening van pensioenen
 • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

Ook 's avonds en op zaterdag

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Betalen in termijnen

Wil je de scheidingskosten liever in termijnen betalen? Bij ons geen probleem.

Klantbeoordeling: 8.9 / 10

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Maurice Wijmans, gecertificeerd Scheidingsbemiddelaar sinds 1999

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

De Scheidingsprofs combineren kennis van zaken, met een professionele aanpak. Voor mij de ideale combinatie.

David van Seggelen

1974

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion Mansales

1982

Eenvoudig, snel en goed te betalen. De Scheidingsprofs hebben onze scheiding kundig en onpartijdig afgewikkeld.

Bart ten Kate

1969

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Julie Sanders

1978

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig

Bel me terug verzoek

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Online Basis

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Online Plus

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Online Top

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Bemiddeling Basis

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Bemiddeling Kids

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Bemiddeling Full

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Gratis Scheiden

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Samen Snel Scheiden

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Scheiden en Hypotheek

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Download: Stappenplan

Vul hier onder je e-mailadres in om het document te downloaden.

You have Successfully Subscribed!

Download: Echtscheidingsconvenant

Vul hier onder je e-mailadres in om het document te downloaden.

You have Successfully Subscribed!

Download: Ouderschapsplan

Vul hier onder je e-mailadres in om het document te downloaden.

You have Successfully Subscribed!

Download: Checklist

Vul hier onder je e-mailadres in om het document te downloaden.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Online zelf doen

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

You have Successfully Subscribed!